Officer / QC/QA

【Tiếng Nhật/Bình Dương】 Nhân viên QC (Staff) N3 N4 N5