Phiên Dịch / QC/QA

【Tiếng Nhật/HCM】Nhân viên QC #1330 N2