Nhân viên kinh doanh / Sales

Nhân viên kinh doanh English English - Intermediate N3