IQC / Manufacture/Production

【Tiếng Nhật/Bình Dương】Nhân viên IQC #2991 N3