Manufacture/Production

Nhân viên giám sát quản lý chất lượng sản phẩm (QA) N2