Chứng từ / Customer Service / Import/Export

Nhân viên chứng từ & DVKH/ Documentation & CS Staff (8 tháng) English English - Advanced Tiếng Anh