Nhân viên bộ phận Cơ sở hạ tầng và quản lý thiết bị N3 Tiếng Nhật