Electrical Engineer

Nhân viên bộ phận Cơ sở hạ tầng và quản lý thiết bị N3