Nhân Viên Kế Hoạch / Nhân viên quản lý đơn hàng

[N2] Nhân viên phát triển sản phẩm và quản lý chất lượng sản phẩm (PBD) Tiếng Anh Tiếng Nhật Tiếng Trung