N2 / Technical Engineer

Leader bộ phận Cơ sở hạ tầng và quản lý thiết bị N2