Kỹ sư thủy lực / Nhân viên Kỹ Thuật / Nhân viên thiết kế cơ khí

Kỹ sư thủy lực (Hydraulic Application Engineer) Tiếng Anh