N2 / Sales Manager

(KCN Quang Minh, Hà Nội) SALES MANAGER TIẾNG NHẬT Japanese N2 Tiếng Nhật