Officer / Phiên Dịch

【Tiếng Nhật/Bình Dương】 Biên phiên dịch tiếng Nhật N1 N2