Manufacture/Production

[Bình Dương] Quản lý sản xuất sản xuất/Quản lý nhà máy tiếng Nhật (nam) Japanese N2