Manufacture/Production

【Tiếng Nhật/KCN Mỹ Phước 3, BD】NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT #2595 N3 N4