Phiên Dịch

【Tiếng Nhật/KCN Thăng Long】BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT #2019 N1 N2 Tiếng Anh