Chuyên viên kinh doanh / Japanese Staff / Nhân viên kinh doanh

営業マネージャー(Japanese native) Business English English English - Advanced English - Intermediate Tiếng Anh