Nhân viên phát triển sản phẩm và quản lý chất lượng sản phẩm (PBD)